การจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เผยเเพร่เมื่อ 648 เข้าชม

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”  ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร