โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่

เผยเเพร่เมื่อ 778 เข้าชม

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินโครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่ ณ ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาระ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ด้านการดูแลสัตว์เบื้องต้น และการป้องกันโรคติดต่อตัวเองจากสัตว์สู่คน บริการฮีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าถ่ายพยาธิ ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขแมว