ลงแขกดำนาปลูกข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560

เผยเเพร่เมื่อ 833 เข้าชม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ แปลงนาสาธิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร งานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการเกษตรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  กิจกรรม  ลงแขกดำนาปลูกข้าว ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ร่วม สืบสานและอนุรักษ์การทำนาของประเทศไทย ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรไทย ที่มีมาช้านานและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ งานกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จึงจัดโครงการลงแขกดำนาปลูกข้าว ประจำปีการศึกษา 2560  ขึ้น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนาประเพณีดั้งเดิมของอาชีพเกษตรกร จรรโลงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม อันดีงาม และสร้างความมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษา สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ ระหว่างครู อาจารย์ กับลูกศิษย์ และเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

ในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ธีราธาร ศรีมหา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมโครงการ