ประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 607 เข้าชม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารแสงจันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร