“ทักษะการทำงานของบัณฑิตในศตวรรษ ที่ 21”

เผยเเพร่เมื่อ 720 เข้าชม

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ได้จัดทำโครงการ “ทักษะการทำงานของบัณฑิตในศตวรรษ ที่ 21” ณ ห้องประชุม Ag109 โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์ปัญญา มหาชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ รวมถึงได้เรียนรู้ลักษณะของอาชีพ ความเข้าใจในลักษณะงาน และได้ทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  เพื่อให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างด้านการประกอบอาชีพที่ก้างไกล ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยเพิ่มจากการมีแนวคิดและค่านิยมในการประกอบสัมมาอาชีพที่มั่นคงต่อไปในอนาคต เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลเศรษฐกิจที่ถูกต้อง ในการตัดสินในเลือกอาชีพที่เหมาะกับตนเอง เพิ่มสัดส่วนของร้อยละการบรรจุงานและการประกอบาอาชีพอิสระที่เพิ่มขึ้น