วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งให้การศึกษา และส่งเสริมความรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ  เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรและภาคแรงงาน ที่ครอบคลุมประชาคมจำนวนมาก นอกจากนี้การผลิตอาหารแปรรูปต้องตอบสนองความต้องการอาหารที่ปลอดภัยและหลากหลาย ทั้งสำหรับผู้บริโภคภายในและภายนอกประเทศ การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรจึงได้คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน และนำมาใช้เพื่อแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรให้เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป การบรรจุหีบห่อ การทดสอบและควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

         มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรคในการบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.พรรณนภา หาญมนตรี
ความเชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการทดสอบทางประสาทสัมผัสอาหาร
ผศ.ดร.ยุพิน สมคำพี่
ความเชียวชาญ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน
ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
อาจารย์โกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม
อาจารย์ ดร.สุเมธ เพียยุระ
ความเชี่ยวชาญ
นวัตกรรมอาหาร
ทคโนโลยีอาหารหมัก
ผลิตภัณฑ์นม
อาจารย์สิรินทัศน์ เลี่ยมแหลม
ความเชี่ยวชาญ
การทำแห้งและการระเหยน้ำ
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
บรรจุภัณฑ์อาหารการเก็บรักษา
อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ เหมะธุลิน
ความเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยาทางทางอาหาร
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เชิงธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา

โยเกิร์ตโฮมเมด
มันม่วงทอดกรอบด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ Vacuumfryer