วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 372 เข้าชม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Ag 106 ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล  ฤาแก้วมา   ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต  กรรมการ
3. อาจารย์ครองใจ  โสมรักษ์  กรรมการและเลขานุการ

ดาวน์โหลดไฟล์คำสั่ง
ดาวน์โหลดผลการประเมิน  (กำลังประมวลผล)