วท.บ. พืชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 406 เข้าชม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารแสงจันทร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้

  1. ดร.เนตรนภา  อินสลุด  ประธานกรรมการ
  2. อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต  กรรมการ
  3. อาจารย์ศศิธร มีชัยตระกูล  กรรมการและเลขานุการ

ดาวน์โหลดไฟล์คำสั่ง
ดาวน์โหลดผลการประเมิน  (กำลังประมวลผล)