วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 378 เข้าชม

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Ag 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี  ภักดี  ประธานกรรมการ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภร  กตเวทิน  กรรมการ
  3. อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี  กรรมการและเลขานุการ

ดาวน์โหลดไฟล์คำสั่ง
ดาวน์โหลดผลการประเมิน  (กำลังประมวลผล)