ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 20 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เผยเเพร่เมื่อ 2184 เข้าชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 20 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักออกแบบมีโอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์
 2. เพื่อคัดเลือกและนำตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศไปเป็นตราสัญลักษณ์
 3. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจน และสร้างการรับรู้จดจำการประกวด

คุณสมบัติของผู้เสนอผลงานเข้าประกวด

นักเรียน นิสิ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบบุคลหรือทีม สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าประกวด

 1. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฎอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 2. ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่ง ผลงาน
 3. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่ประกวด มีความชัดเจน มีเอกลักษณ์ มีความหมาย เป็นสื่อกลางที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้าใจและจดจำง่าย โดยการออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร
 4. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ข้อความตัวเลขต้องเป็นเลขไทย และมีรวงข้าว สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่สมควรได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือปรับปรุงผลงานต่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้ต่อไป
 7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการออกบบตราสัญลักษณ์

 1. การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์ ที่สื่อถึงเทคโนโลยีการเกษตร
 2. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
 3. ต้องมีข้อความตัวเลขต้องเป็นเลขไทย และมีรวงข้าว ประกอบในชิ้นงาน
 4. ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท

การส่งผลงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดจะต้องส่งรายละเอียดดังนี้

 1. ใบสมัครและแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ไม่เกิน 5 บรรทัด)
 2. ผลงานภาพสีและขาวดำ เป็นไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล. AI และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สีโหมด CMYK ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 (ไฟล์ที่ส่งมาสามารถเข้าแก้ไขได้)
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง E-mail : sayan.t@snru.ac.th

ระยะเวลา

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กรกฎาคม 2562