โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

เผยเเพร่เมื่อ 688 เข้าชม

โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้อง 1113-1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 20 เม.ย. 2559 วิทยากรโดย รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล และ ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย