ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนต้นแบบความมั่นคงทางอาหารสู่การยกระดับรายได้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของเกษตรกรพื้นที่ตำบลกุดไหอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร”

เผยเเพร่เมื่อ 481 เข้าชม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับสนับสนุนทุนวิจัย โครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนต้นแบบความมั่นคงทางอาหารสู่การยกระดับรายได้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของเกษตรกรพื้นที่ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร”

กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านความมั่นคงทางอาหาร โดยมีอาจารย์อรอนงค์ ขันเดช หัวหน้ากิจกรรมย่อยที่ 3 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครองใจ โสมรักษ์ นายอรัญ บุตรนา ผู้ร่วมวิจัย และนักศึกษาสาขาวิชาการประมง ที่ผ่านการอบรมวิศกรสังคม เข้าร่วมทำกิจกรรมลงพื้นที่ดำเนินการสร้างชุดต้นแบบด้านความมั่นคงทางอาหาร บ่อเลี้ยงปลาดุกร่วมกับการปลูกพืช ร่วมกับกลุ่มนักวิจัยอาสาในชุมชน ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2565 และจะมีการลงพื้นที่ต่อไป เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล