โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพที่พึงประสงค์

เผยเเพร่เมื่อ 550 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพที่พึงประสงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สังคมปัจจุบันในโลกเป็นสังคมที่เปิดกว้าง มีการสื่อสารสัมพันธ์กันหลากหลาย ทักษะด้านภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการค้นคว้าหาความรู้และในการใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลและระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความประสบความสำเร็จในการทำงานของบัณฑิตภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการทำงานทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่ 4
  2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนประวัติส่วนตัวสำหรับการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ
  3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ  รายละเอียดโครงการ