โครงการปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 569 เข้าชม

โครงการปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตเพื่อ “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ” และจะต้องมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ให้มีความพร้อมและทราบถึงแนวทางต่างๆหลังจากจบการศึกษา และมีความพร้อมในการทำงาน ตามสายวิชาชีพที่ได้ศึกษามา ทั้งให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
๒) เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน
๓) เพื่อให้นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตรและสถาบันการศึกษา
๔) เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อเกิดความมั่นคงทางอารมณ์
๕) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกผูกพันระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง บุคลากร คณาจารย์
๖) เพื่อฝึกทักษะที่ดีในการทำงานเป็นทีมแก่นักศึกษา   รายละเอียดโครงการ