ติดต่อ

เผยเเพร่เมื่อ 4157 เข้าชม

ที่อยู่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000   โทรศัพท์ 0-4274-3682  โทรสาร. 0-4274-3682
E-mail  techno_kaset@snru.ac.th

เบอร์ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร (IP Phone SNRU)

1 ห้องงานเลขานุการ (สำนักงานคณะฯ) อาคาร 12 ชั้น 1 701
2 ห้องงานเลขานุการ (สำนักงานคณะฯ) อาคาร 12 ชั้น 1 702
3 ห้องคณบดี 703
4 ห้องสำนักงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อาคารศูนย์เรียนรู้) 704
5 ห้องสำนักงานอาคารแสงจันทร์ (อาคารแสงจันทร์) 705
6 ห้องสำนักงานคลินิกรักษาสัตว์ (อาคารคลินิกรักษาสัตว์) 706
7 อาคารต้นแบบอุตสาหกรรมการเกษตร (หลังโรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์) 707
8 ห้องสำนักงาน อาคาร 12 ชั้น 2 (หลักสูตรพืชศาสตร์) 710
9 ห้องสำนักงาน อาคาร 12 ชั้น 3 (หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์) 720
10 ห้องสำนักงาน อาคาร 12 ชั้น 3 (หลักสูตรสัตวศาสตร์) 721
11 ห้องสำนักงาน อาคาร 12 ชั้น 4 (หลักสูตรการประมง) 730
12 ห้องสำนักงาน อาคาร 12 ชั้น 2 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) 740
13 ห้องสำนักงานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ (อาคารคหกรรม) 750
14 ห้องสำนักงาน หลักสูตรธุรกิจเกษตร (อาคาร 12) 760