ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 418 เข้าชม

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินการทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร์ ณ ห้องประชุม Ag106