กลยุทธ์การจัดการอาหารหยาบฯ ณ สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด

เผยเเพร่เมื่อ 735 เข้าชม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยท่าน รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัยได้จัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็น “กลยุทธ์การจัดการอาหารหยาบเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการผลิตโคนมจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน ณ สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด