อบรมโครงการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา”

เผยเเพร่เมื่อ 461 เข้าชม

หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา” โดยมี ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผอ.สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม Ag109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เอกสารโครงการ  ดาวน์โหลด