โครงการไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่การเกษตรแบบยั่งยืน

เผยเเพร่เมื่อ 527 เข้าชม

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม จังหวัดสกลนคร ได้จัด “โครงการไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่การเกษตรแบบยั่งยืน ปี 2 “ ขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2560  ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับความรู้จาก ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเอกสกล ฟาร์มไส้เดือน