ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

เผยเเพร่เมื่อ 539 เข้าชม

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินการทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ณ ห้องประชุม Ag106