ประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

เผยเเพร่เมื่อ 563 เข้าชม

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์นงนุช อังยุรีกุล ประธานกรรมการ อาจารย์ภคพล  คติวัฒน์ กรรมการ อาจารย์ครองใจ โสมรักษ์ กรรมการและเลขานุการ