ประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

เผยเเพร่เมื่อ 1786 เข้าชม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยท่าน ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร ประธาน อ.น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชิต กรรมการและ อ.สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร