โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาโคขุนโพนยางคำ

เผยเเพร่เมื่อ 676 เข้าชม

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด “โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาโคขุนโพนยางคำ” ประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ

กิจกรรมที่ 1 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560  บันทึกข้อตกลงความมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปอแดง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม และองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

 

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้มาตรฐานฟาร์มแก่เกษตรกร

โดยทั้ง 2 กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยร่วมกัน การให้คำปรึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและข้อมูลด้านการเลี้ยงสัตว์ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องการผลิตสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางสมาชิกผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางคำ