ฝึกอบรมกลยุทธอาหารหยาบเชิงบูรณาการฯ

เผยเเพร่เมื่อ 505 เข้าชม

ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมกลยุทธ์การจัดการอาหารหยาบเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการผลิตโคนมจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด และสหกรณ์โคนมภูพาน จำกัด โดย รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล