โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ 1350 เข้าชม

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากการประชุมปรึกษาร่วมกับผู้บริหารของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัทมีความประสงค์ให้โรงงานต้นแบบอุตวสหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโลโลยีการเกษตร ช่วยเหลือการดำเนินการวิจัยนวัตกรรมการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากผัก-ผลไม้ โดยใช้เทคโนโลยี Freeze Drying และ Spray Drying และเทคโนโลยีอื่นๆ โดยมุ่งสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีความประสงค์ให้โรงงานหลวงฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าควรมีการพัฒนาด้านบุคลากรและการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การจัดฝึกอบรมระยะสั้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และกิจกรรมด้านวิชาการอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่าย จึงได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและคุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นต์สัญญาความร่วมมือในครั้งนี้ ตลอดจนบุคลากรทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน