กีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 5

เผยเเพร่เมื่อ 1044 เข้าชม

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเป็นเจ้าภาพโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 5  ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โดยมีสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ เข้าร่วมทั้งหมด 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรร่วมโครงการทั้งสิ้น  427 คน วัตถุประสงค์โครงการเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ภายในงานได้มีการจัดการแข่งขันทั้งกีฬา  วิชาการ  และกิจกรรมการแสดง ประกวด Mister and Miss Vet. Tech.  และเจ้าภาพในครั้งถัดไปคือ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์