ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง

เผยเเพร่เมื่อ 383 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม Ag106 คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะกรรมการทวนผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วย น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต, สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี และอาจารย์ฐิตินันท์ บัวบาน