ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 365 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ณ สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561