วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 402 เข้าชม

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Ag 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์  ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวรุจน์ อิ่มโพ  กรรมการ
  3. อาจารย์ น.สพ.จักพรรดิ์ ประชาชิต  กรรมการและเลขานุการ

ดาวน์โหลดไฟล์คำสั่ง
ดาวน์โหลดผลการประเมิน  (กำลังประมวลผล)