วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 483 เข้าชม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Ag 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี สุขมณี  ประธานกรรมการ
  2. อาจารย์ภคพล คติวัฒน์  กรรมการ
  3. อาจารย์ครองใจ โสมรักษ์  กรรมการและเลขานุการ

ดาวน์โหลดไฟล์คำสั่ง
ดาวน์โหลดผลการประเมิน  (กำลังประมวลผล)