วท.บ. สาขาวิชาการประมง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 433 เข้าชม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Ag 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา  ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า กรรมการ
  3. อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี  กรรมการและเลขานุการ

ดาวน์โหลดไฟล์คำสั่ง
ดาวน์โหลดผลการประเมิน  (กำลังประมวลผล)