รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยเเพร่เมื่อ 552 เข้าชม
รหัสโครงการ รายการโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
กลยุทธ์ : ผลิตบัณฑิตครู จำนวน  2 โครงการ
61A77110คทก10W01 โครงการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อ.น.สพ.จักรพรรดิ ประชาชิต ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  2 โครงการ
61A77110คทก03W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อ.ศศิธร มีชัยตระกูล ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จำนวน  31 โครงการ
61A77110คทก01W06 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 อ.นพรัตน์ พัชณีย์ ดาวน์โหลด
61A77110คทก02W01 โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21 อ.นพรัตน์ พัชณีย์ ดาวน์โหลด
61A77110คทก09W01 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล ดาวน์โหลด
61A77110คทก13W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส ดาวน์โหลด
61A77110คทก13W02 โครงการก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส ดาวน์โหลด
61A77110คทก14W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ อ.สุวิทย์ ทิพอุเทน ดาวน์โหลด
61A77110คทก15W01 โครงการชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ อ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล ดาวน์โหลด
61A77110คทก15W02 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง อ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล ดาวน์โหลด
61A77110คทก16W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา ดาวน์โหลด
61A77110คทก16W02 โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา ดาวน์โหลด
61A77110คทก17W01 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร อ.นราวุธ ระพันธุ์คำ ดาวน์โหลด
61A77113คทก17W01 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี ดาวน์โหลด
61A77214คทก01W01 โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร อ.นพรัตน์ พัชณีย์ ดาวน์โหลด
61A77214คทก01W02 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง ดาวน์โหลด
61A77312คทก03W02 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวฮางเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากจังหวัดสกลนคร (อพ.สธ.) อ.ศศิธร มีชัยตระกูล ดาวน์โหลด
61A77421คทก01W01 โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อ.น.สพ.จักรพรรดิ ประชาชิต ดาวน์โหลด
61A77421คทก01W02 โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา ดาวน์โหลด
61A77421คทก01W03 โครงการสืบสานภูมิปัญญาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน อ.นพรัตน์ พัชณีย์ ดาวน์โหลด
61A77421คทก01W04 โครงการส่งเสริมนักศึกษาในการแปรรูปผ้าย้อมครามด้วยเทคนิคมัดย้อมแบบชิโบริ อ.นะกะวี ด่านลาพล ดาวน์โหลด
61A77421คทก13W01 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในสัตว์ อ.สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี ดาวน์โหลด
61A77421คทก13W02 โครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร ข้าวคือวัฒนธรรม ดร.พิจิกา ทิมสุกใส ดาวน์โหลด
61A77421คทก14W01 โครงการทำบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญ่สัตวศาสตร์ อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว ดาวน์โหลด
61A77421คทก17W01 โครงการการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความคิด และจิตสำนึกสาธารณะ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี ดาวน์โหลด
61P77110คทก01W01 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร ดาวน์โหลด
61P77110คทก09W01 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล ดาวน์โหลด
61P77110คทก13W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส ดาวน์โหลด
61P77110คทก14W01 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ อ.สุวิทย์ ทิพอุเทน ดาวน์โหลด
61P77110คทก15W01 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง อ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล ดาวน์โหลด
61P77110คทก16W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา ดาวน์โหลด
61P77110คทก17W01 โครงการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร อ.นราวุธ ระพันธุ์คำ ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ : สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า จำนวน  6 โครงการ
61A77110คทก01W01 โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร ดาวน์โหลด
61A77214คทก02W01 โครงการค่ายนวัตกรวิทยาศาสตร์การเกษตรรุ่นใหม่ ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร ดาวน์โหลด
61A77214คทก09W01 โครงการตัดแต่งขนสุนัขเพื่อประกอบอาชีพ อ.สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี ดาวน์โหลด
61A77214คทก16W01 โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด (โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป) อ.กิ่งกาญจน์ ป้องทอง ดาวน์โหลด
61A77312คทก03W01 โครงการค่ายคหกรรมศาสตร์แต่งแต้มฝันแบ่งปันน้องครั้งที่ 5 อ.ศศิธร มีชัยตระกูล ดาวน์โหลด
61P77110คทก12W01 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร อ.น.สพ.จักรพรรดิ ประชาชิต ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ : พัฒนาองค์ความรู้ ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม จำนวน  8 โครงการ
61A77312คทก09W01 โครงการไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่การเกษตรแบบยั่งยืนปี 3 ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ ดาวน์โหลด
61A77312คทก09W02 โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่ อ.สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี ดาวน์โหลด
61A77312คทก13W01 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยสาธิตและฝึกอบรมการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย ปีที่ 2 ดร.พิจิกา ทิมสุกใส ดาวน์โหลด
61A77312คทก14W01 โครงการการจัดการสุขภาพสัตว์และการผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคต้นน้ำ อ.สุวิทย์ ทิพอุเทน ดาวน์โหลด
61A77312คทก15W01 โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาด้วยระบบอะควาโปนิกส์ (Aquaponic System) เพื่อความมั่งคงทางอาหารภายในครัวเรือน อ.อรอนงค์ ไชยรา ดาวน์โหลด
61A77312คทก16W01 โครงการการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวกล้องงอกบ้านนางอยตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผศ.ยุพิน สมคำพี่ ดาวน์โหลด
61A77312คทก16W02 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า อ.กิ่งกาญจน์ ป้องทอง ดาวน์โหลด
61A77312คทก17W01 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อ.ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์ ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ : บูรณาการพัฒนธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม จำนวน  1 โครงการ
61A55108คทก01W01 โครงการพัฒนาเส้นใยเป้ดและฝ้ายเพื่อสร้างเส้นใยแปลกใหม่ อ.ครองใจ โสมรักษ์ ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ : ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ จำนวน  7 โครงการ
61A77110คทก01W02 โครงการงานบริหารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสุพัตรา หล้าชาญ ดาวน์โหลด
61A77110คทก01W03 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร อ.นพรัตน์ พัชณีย์ ดาวน์โหลด
61A77110คทก01W04 โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร อ.นพรัตน์ พัชณีย์ ดาวน์โหลด
61A77110คทก01W05 โครงการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างคณะเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล ดาวน์โหลด
61A77110คทก16W03 โครงการจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา ดาวน์โหลด
61P77110คทก01W02 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผศ.,ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง ดาวน์โหลด
61P77110คทก01W03 โครงการงานบริหารทั่วไป (สำนักงานคณบดี) นางสุพัตรา หล้าชาญ ดาวน์โหลด