โครงการการคิดสร้างสรรค์ในแบบนวัตกร : Innovative thinking for food innovator

เผยเเพร่เมื่อ 331 เข้าชม

จัดในระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 

ผู้เข้าร่วม

  1. นางสาววรรณิภา อาจศรี           นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่ 3
  2. นางสาวเมวิญา ไชยเชษฐ์        นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่ 3
  3. นางสาวกนกพร สายสร้อย       นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่ 3