โครงการ “ศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีการอาหาร”

เผยเเพร่เมื่อ 811 เข้าชม

จัดในระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2559 มีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม จำนวน 15 คน  สถานที่ศึกษาดูงาน

  1. บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด จังหวัดลำปาง
  2. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จํากัด  จังหวัดเชียงใหม่
  3. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่