โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์

เผยเเพร่เมื่อ 602 เข้าชม

โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสกลนคร โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ชุมพล ทรงวิชาเป็นประธานในการเปิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต ตลอดจนประธานสาขาวิชาต่างๆ ร่วมให้ข้อคิด ชี้แนะแนวทางในการออกฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษา