โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21

เผยเเพร่เมื่อ 1213 เข้าชม

โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกทำงาน ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง จึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว

วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ในศตวรรษที่ 21 รายละเอียดโครงการ