โครงการสืบสานภูมิปัญญาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน

เผยเเพร่เมื่อ 449 เข้าชม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน โดยวิทยากร คุณบังอร ไชยเสนา ร่วมให้ความรู้การทำเครื่องมือประมง