ทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

เผยเเพร่เมื่อ 350 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้กำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม Ag 106 คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะกรรมการทวนผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วย อาจารย์อรอนงค์ ไชยรา, อาจารย์ชูวิทย์ ทิพอุเทน และอาจารย์ภาคภูมิ ซอหนองบัว