รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

เผยเเพร่เมื่อ 660 เข้าชม
รหัสโครงการ รายการโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
60A55107คทก01W01 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ นายนพรัตน์   พัชณีย์ ดาวน์โหลด
60A55107คทก01W02   โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร   นายนพรัตน์   พัชณีย์   ดาวน์โหลด
60A55107คทก01W03 โครงการงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสุพัตรา   หล้าชาญ ดาวน์โหลด
60A55107คทก02W01   โครงการการอบรบศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ในศตวรรษที่ 21   นายนพรัตน์   พัชณีย์   ดาวน์โหลด
60A55107คทก03W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ชไมพร   รักษาสุข ดาวน์โหลด
60A55107คทก03W02   โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   ผศ.ดร.ชไมพร   รักษาสุข   ดาวน์โหลด
60A55107คทก09W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ รศ.ดร.หาญชัย   อัมภาผล ดาวน์โหลด
60A55107คทก10W01   โครงการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์   น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต   ดาวน์โหลด
60A55107คทก13W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส ดาวน์โหลด
60A55107คทก13W02   โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตเฉพาะ   ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส   ดาวน์โหลด
60A55107คทก14W01 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผศ.ชุมพล   ทรงวิชา ดาวน์โหลด
60A55107คทก15W01   โครงการก่อสร้างอาคารโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   นายทรงทรัพย์   อรุณกมล   ดาวน์โหลด
60A55107คทก15W02 โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ นายทรงทรัพย์   อรุณกมล ดาวน์โหลด
60A55107คทก15W03   โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง   นายทรงทรัพย์   อรุณกมล   ดาวน์โหลด
60A55107คทก16W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ดร.ธนกร   ราชพิลา ดาวน์โหลด
60A55107คทก17W01   โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร   นางสาวภรภัทร   ไชยสมบัติ   ดาวน์โหลด
60A55107คทก17W02 โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจการเกษตร นางสาวภรภัทร   ไชยสมบัติ ดาวน์โหลด
60A55108คทก01W01   โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร   ผศ.ฐิติรัตน์   แว่นเรืองรอง   ดาวน์โหลด
60A55108คทก01W02 โครงการพัฒนาสื่อจัดการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายนพรัตน์   พัชณีย์ ดาวน์โหลด
60A55108คทก02W01   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ผศ.น.สพ.ธราดล   จิตจักร   ดาวน์โหลด
60A55210คทก01W01 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นหน่วยสาธิตการผลิตพืชในแนวทางเกษตรปลอดภัย ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส ดาวน์โหลด
60A55210คทก01W02   โครงการการพัฒนาห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร   นายนพรัตน์   พัชณีย์   ดาวน์โหลด
60A55210คทก01W03 โครงการเครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรท้องถิ่น (เครือข่ายพัฒนาโคขุนโพนยางคำ) ผศ.ชุมพล   ทรงวิชา ดาวน์โหลด
60A55311คทก01W01   โครงการไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่การเกษตรแบบยั่งยืน ปี 2   นางสาวรัตน์มณี   ชนะบุญ   ดาวน์โหลด
60A55311คทก02W01 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต ดาวน์โหลด
60A55311คทก02W02   โครงการการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์และปริมาณสีครามของครามเถา (Marsdeni tinctoria R.Br.)   ผศ.อังคณา   เทียนกล่ำ   ดาวน์โหลด
60A55311คทก02W03 โครงการการพัฒนาพฤกษเคมีพร้อมใช้จากคราม นางสาวกนกภรณ์   จันตะแสง ดาวน์โหลด
60A55311คทก03W01   โครงการการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   ผศ.ดร.ชไมพร   รักษาสุข   ดาวน์โหลด
60A55311คทก03W02 โครงการค่ายคหกรรมแต่งแต้มฝันแบ่งปันน้องครั้งที่ 4 ผศ.ดร.ชไมพร   รักษาสุข ดาวน์โหลด
60A55311คทก03W03   โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านการจัดบริการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพของนักเรียน รุ่น 3   ผศ.ดร.ชไมพร   รักษาสุข   ดาวน์โหลด
60A55311คทก09W01 โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลือนที่ สพ.ญ.อโณทัย   แพทย์กิจ ดาวน์โหลด
60A55311คทก13W01   โครงการนำร่องการถ่ายทอดชุดความรู้การผลิตพืชตามแนวเกษตรปลอดภัย   ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส   ดาวน์โหลด
60A55311คทก14W01 โครบงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้ำเพื่อการผลิตโคขุน นายกัมปนาท   วงค์เครือสอน ดาวน์โหลด
60A55311คทก15W01   โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ   นายอนาวิล   พรหมเทพ   ดาวน์โหลด
60A55311คทก16W01 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลด้วยเทคนิคปรุงสุกพร้อมรับประทาน นางสาวกิ่งกาญจน์   ป้องทอง ดาวน์โหลด
60A55311คทก16W02   โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล   นางสาวกิ่งกาญจน์   ป้องทอง   ดาวน์โหลด
60A55311คทก16W03 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Proctice, GAP) เพื่อการผลิตมะเขือเทศบ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผศ.ยุพิน   สมคำพี่ ดาวน์โหลด
60A55311คทก17W01   โครงการเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   ผศ.เรืองฤทธิ์   หาญมนตรี   ดาวน์โหลด
60A66114คทก01W01 โครงการการปฏิบัติวิปัสสนา นางสาวภรภัทร   ไชยสมบัติ ดาวน์โหลด
60A66114คทก03W01   โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้และงานใบตองขั้นสูง   ผศ.ดร.ชไมพร   รักษาสุข   ดาวน์โหลด
60A66114คทก09W01 โครงการเทคนิคการสัตว์แพทย์ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาพื้นฐานจิตคิดีต่อสังคม นางสาวรัตน์มณี   ชนะบุญ ดาวน์โหลด
60A66114คทก12W01   โครงการเกษตรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น   น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต   ดาวน์โหลด
60A66114คทก13W01 โครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส ดาวน์โหลด
60A66114คทก14W01   โครงการการทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบูชาครูใหญ่สาขาสัตวศาสตร์   นายภาคภูมิ   ซอหนองบัว   ดาวน์โหลด
60A66114คทก15W01 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม นางอรอนงค์   ไชยรา ดาวน์โหลด
60A66114คทก16W01   โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน   ดร.ธนกร   ราชพิลา   ดาวน์โหลด
60P55107คทก01W01 โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.เรืองฤทธิ์   หาญมนตรี ดาวน์โหลด
60P55107คทก01W02   โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   ผศ.เรืองฤทธิ์   หาญมนตรี   ดาวน์โหลด
60P55107คทก01W03 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560 นางกิรอัชฌา   แถมสมดี ดาวน์โหลด
60P55107คทก01W04   โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   ผศ.ฐิติรัตน์   แว่นเรืองรอง   ดาวน์โหลด
60P55107คทก01W05 โครงการงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสุพัตรา   หล้าชาญ ดาวน์โหลด
60P55107คทก01W06   โครงการการบริหารจัดการผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีการเกษตร   ผศ.เรืองฤทธิ์   หาญมนตรี   ดาวน์โหลด
60P55107คทก01W07 โครงการเทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ผศ.ฐิติรัตน์   แว่นเรืองรอง ดาวน์โหลด
60P55107คทก03W01   โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   ผศ.ดร.ชไมพร   รักษาสุข   ดาวน์โหลด
60P55107คทก09W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวเเพทย์ สพ.ญ.อโณทัย   แพทย์กิจ ดาวน์โหลด
60P55107คทก10W01   โครงการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต   ดาวน์โหลด
60P55107คทก12W01 โครงการกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต ดาวน์โหลด
60P55107คทก13W01   โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์   ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส   ดาวน์โหลด
60P55107คทก14W01 โครงการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผศ.ชุมพล   ทรงวิชา ดาวน์โหลด
60P55107คทก15W01   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง   นายทรงทรัพย์   อรุณกมล   ดาวน์โหลด
60P55107คทก16W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ดร.ธนกร   ราชพิลา ดาวน์โหลด
60P55107คทก17W01   โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร   ผศ.เรืองฤทธิ์   หาญมนตรี   ดาวน์โหลด
60P55107คทก17W02 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจการเกษตร ผศ.เรืองฤทธิ์   หาญมนตรี ดาวน์โหลด