รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559

เผยเเพร่เมื่อ 2005 เข้าชม
กลยุทธ์ : การผลิตที่มีคุณภาพตามกรอบ TQF พร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียน
รหัสโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
59A33101คทก03W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ชไมพร   รักษาสุข  ดาวน์โหลด
59A33101คทก10W01 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ค.บ. (เกษตรศาสตร์) น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต  รอผล
59A33101คทก10W02 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร น.ส.ชนกนันท์   ศรีลาพัฒน์   รอผล
59A33101คทก13W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตด้านพืชศาสตร์ ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส   รอผล
59A33101คทก14W01 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์) ผศ.ชุมพล   ทรงวิชา   รอผล
59A33101คทก14W02 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ รศ.ดร.หาญชัย   อัมภาผล   รอผล
59A33101คทก15W01 โครงการกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการประมง นายทรงทรัพย์   อรุณกมล  ดาวน์โหลด
59A33101คทก15W02 โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางด้านการประมง นายทรงทรัพย์   อรุณกมล  ดาวน์โหลด
59A33101คทก16W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ดร.ธนกร   ราชพิลา  ดาวน์โหลด
59A33204คทก01W01 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต  รอผล
59A33204คทก01W02 โครงการพัฒนาห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายนพรัตน์   พัชณีย์  ดาวน์โหลด
59A33204คทก01W03 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ฐิติรัตน์   แว่นเรืองรอง  ดาวน์โหลด
59A33305คทก01W01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต  รอผล
59A33305คทก01W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ชไมพร   รักษาสุข  ดาวน์โหลด
59A33305คทก01W03 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านโรคและการจัดการสุขภาพกบนาในระบบการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ นายทรงทรัพย์   อรุณกมล  ดาวน์โหลด
59A33305คทก01W04 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง น.ส.ชนกนันท์   ศรีลาพัฒน์  ดาวน์โหลด
59A33305คทก01W05 โครงการไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่การเกษตรแบบยั่งยืน น.ส.รัตน์มณี   ชนะบุญ  ดาวน์โหลด
59A33305คทก01W06 โครงการคลีนิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่ สพ.ญ.อโณทัย   แพทย์กิจ  ดาวน์โหลด
59A33305คทก01W07 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านการจัดบริการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพของนักเรียน รุ่นที่ 2 ผศ.ดร.ชไมพร   รักษาสุข  ดาวน์โหลด
59A33305คทก01W08 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีเกษตรปลอดภัย ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส  ดาวน์โหลด
59A33305คทก01W09 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและสุขภาพปลานิลในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง นายนพรัตน์   พัชณีย์  ดาวน์โหลด
59A33305คทก01W10 โครงการพัฒนาความปลอดภัยอาหาร ชุมชนบ้านเชิงดอย อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร น.ส.กิ่งกาญจน์   ป้องทอง  ดาวน์โหลด
59A33305คทก01W11 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้ำเพื่อการผลิตโคขุน นายกัมปนาท   วงค์เครือสอน   ดาวน์โหลด
59A33305คทก01W12 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ : Social Lab ด้านการเกษตร ผศ.ยุพิน   สมคำพี่  ดาวน์โหลด
59P33101คทก03W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ชไมพร   รักษาสุข  ดาวน์โหลด
59P33101คทก05W01 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร น.ส.ชนกนันท์   ศรีลาพัฒน์   รอผล
59P33101คทก07W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตด้านพืชศาสตร์ ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส   รอผล
59P33101คทก09W01 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ รศ.ดร.หาญชัย   อัมภาผล   รอผล
59P33101คทก10W01 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร์ น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต   รอผล
59P33101คทก14W01 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รศ.ดร.หาญชัย   อัมภาผล   รอผล
59P33101คทก15W01 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง นายทรงทรัพย์   อรุณกมล  ดาวน์โหลด
59P33101คทก16W01 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ดร.ธนกร   ราชพิลา  ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ : สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
59P33101คทก12W02 โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต  ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพอาจารย์
59A33101คทก01W02 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ นายนพรัตน์   พัชณีย์  ดาวน์โหลด
59P33101คทก01W05 โครงการการบริหารจัดการผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.เรืองฤทธิ์   หาญมนตรี   ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
59A33101คทก01W04 โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป นายนพรัตน์   พัชณีย์  ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
59A55108คทก01W01 โครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร : มังมูน บุญข้าว ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส  ดาวน์โหลด
59A55108คทก01W02 โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต ดาวน์โหลด
59A55108คทก01W03 โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน ดร.ธนกร   ราชพิลา  ดาวน์โหลด
59A55108คทก01W04 โครงการสืบสานภูมิปัญญาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน นางอรอนงค์   ไชยรา  ดาวน์โหลด
59A55109คทก01W01 โครงการเกษตรอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนา น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต   ดาวน์โหลด
59A55109คทก01W02 โครงการเข้าปฏิบัติวิปัสสนนากรรมฐาน น.ส.ชนกนันท์   ศรีลาพัฒน์  ดาวน์โหลด
59A55109คทก01W03 โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักขั้นสูง ผศ.ดร.ชไมพร   รักษาสุข  ดาวน์โหลด
59A55109คทก01W04 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรคสัตว์ น.สพ.จักรพรรดิ์   ประชาชิต  ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ : การพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
59A33101คทก01W01 โครงการงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี นางสุพัตรา   หล้าชาญ  ดาวน์โหลด
59A33101คทก01W03 โครงการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายนพรัตน์   พัชณีย์  ดาวน์โหลด
59A33101คทก01W05 โครงการค่าปรับปรุงอาคารเรียนและโรงเรือนพลาสติก ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส  ดาวน์โหลด
59P33101คทก01W01 โครงการงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี นางสุพัตรา   หล้าชาญ  ดาวน์โหลด
59P33101คทก01W02 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 นางกิรอัชฌา   แถมสมดี  ดาวน์โหลด
59P33101คทก01W04 โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.เรืองฤทธิ์   หาญมนตรี  ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
59P33101คทก01W03 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผศ.ฐิติรัตน์   แว่นเรืองรอง  ดาวน์โหลด