โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล ณ บ้านจอมแจ้ง ตำบลป้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดนครพนม

อ่านเพิ่มเติม “โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล”

อบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตสัตวศาสตร์สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ “อบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์” ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม “อบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์”

อบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการ อบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21  วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องสัตตบงกช อาคาร 11 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านเพิ่มเติม “อบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21”

โครงการสืบสานภูมิปัญญาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน โดยวิทยากร คุณบังอร ไชยเสนา ร่วมให้ความรู้การทำเครื่องมือประมง อ่านเพิ่มเติม “โครงการสืบสานภูมิปัญญาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน”

ประชุมสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดประชุมสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม AG109 อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560”

การจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชุมพล ทรงวิชา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร อ่านเพิ่มเติม “การจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”

กีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 5

เผยเเพร่เมื่อ

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเป็นเจ้าภาพโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 5  ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โดยมีสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ อ่านเพิ่มเติม “กีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 5”

“ทักษะการทำงานของบัณฑิตในศตวรรษ ที่ 21”

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ได้จัดทำโครงการ “ทักษะการทำงานของบัณฑิตในศตวรรษ ที่ 21” ณ ห้องประชุม Ag109 อ่านเพิ่มเติม ““ทักษะการทำงานของบัณฑิตในศตวรรษ ที่ 21””

ฝึกอบรมกลยุทธอาหารหยาบเชิงบูรณาการฯ

เผยเเพร่เมื่อ

ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมกลยุทธ์การจัดการอาหารหยาบเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการผลิตโคนมจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด และสหกรณ์โคนมภูพาน จำกัด โดย รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล อ่านเพิ่มเติม “ฝึกอบรมกลยุทธอาหารหยาบเชิงบูรณาการฯ”

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากการประชุมปรึกษาร่วมกับผู้บริหารของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัทมีความประสงค์ให้โรงงานต้นแบบอุตวสหกรรมเกษตร อ่านเพิ่มเติม “โครงการความร่วมมือทางวิชาการ”