KM 2563

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร SNRU KM share & learn 2020 ในหัวข้อ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา อ่านเพิ่มเติม “KM 2563”

จิตอาสาพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บุคลากร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษรตรร่วมใจอาสาทำความสะอาดคณะ อ่านเพิ่มเติม “จิตอาสาพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร”

อบรม “การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีฯ”

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมโครงการ “การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีตามวิถีพอเพียงเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน”  อ่านเพิ่มเติม “อบรม “การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีฯ””

อบรม “การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีฯ”

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมโครงการ “การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีตามวิถีพอเพียงเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน” อ่านเพิ่มเติม “อบรม “การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีฯ””

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม Ag 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตรประชุมบุคลากรสายวิชาการ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 อ่านเพิ่มเติม “ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561”

ประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Ag106 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีการเกษตร”

โครงการการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีตามวิถีพอเพียงเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีตามวิถีพอเพียงเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน อ่านเพิ่มเติม “โครงการการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีตามวิถีพอเพียงเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Ag 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร อ่านเพิ่มเติม “คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”

จิตอาสาพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บุคลากร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม “จิตอาสาพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร”

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม “ถวายเทียนพรรษา” ณ วัดบ้านดงพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ”